• Culture4grow

Efektywny zespół

Jakie cechy posiada efektywny zespół?

Grupa
Grupa

Efektywny zespół to zespół, który:

  • Ma trudny do osiągnięcia, stanowiący wyzwanie cel. Cele muszą być proste, muszą oddziaływać na wyobraźnię i muszą pobudzać emocjonalnie, muszą też być przekształcane w konkretne zadania, np. skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu o połowę, obniżenie kosztów o 40% itp. Konkretne określenie zadań ukierunkowuje dyskusję i pracę w zespołach, pozwala dostrzegać postępy, ułatwia przydzielanie członkom zespołu odpowiednich prac.

  • Ma określony i akceptowany przez wszystkich sposób pracy. Chodzi tutaj m.in. o obecność na spotkaniach, udział w dyskusji, przestrzeganie harmonogramu prac itd. W zespołach pracowniczych w firmie Hewlett-Packard obowiązują np. następujące zasady: jeśli ktoś nie może być obecny na spotkaniu, musi na nie oddelegować kogoś, kto go zastąpi; każdy jest zobowiązany do udzielenia pomocy innym członkom zespołu, nawet jeśli problem nie dotyczy jego specjalizacji; wszyscy członkowie zespołu muszą się wzajemnie oceniać.

  • Składa się z najwyżej dwudziestu pięciu członków posiadających uzupełniające się umiejętności specjalistycznej interpersonalne. Najważniejsze umiejętności interpersonalne to umiejętność tworzenia wyzwań, motywowania, negocjowania itp.

  • Jest gotów do ponoszenia konsekwencji, jeśli zawiedzie któryś z jego członków. Każdy członek zobowiązuje się do określonej pracy na rzecz zespołu i ponosi za tę pracę odpowiedzialność. Cały zespół odpowiedzialny jest za pracę każdego ze swych członków.

  • Zdaje sobie sprawę, że jego sukces zależy od zaangażowania ludzi w to, co robią, i że zaangażowanie to musi być ściśle zwiane z poczuciem odpowiedzialności za to, co się robi. Odpowiedzialność wynikająca ze współtworzenia skłania do znacznie wyższego zaangażowania niż odpowiedzialność oparta tylko na poczuciu obowiązku. Zaangażowanie uczestników w realizację celu zespołu ułatwia komunikację pomiędzy nimi i w konsekwencji zwiększa zaufanie i emocjonalne związki pomiędzy ludźmi.

Można stwierdzić, iż sukces zespołu zależy przede wszystkim od: jasnego sformułowania ambitnego celu; jasnego określenia zadań, zasad pracy, wielkości, struktury oraz zakresu odpowiedzialności pracowników; zaangażowania w pracę wszystkich jego członków oraz silnej więzi emocjonalnej między nimi. Jeżeli zespół zlekceważy któryś z tych elementów, z pewnością poniesie porażkę.

Zespoły mogą być tworzone zarówno przez kierownictwo, jak i przez szeregowych pracowników produkcyjnych; mogą one rekomendować określone działania i integrować ze sobą różne działy w organizacji .


Dobry zespół jest również spójny, o jego spójności decyduje kilka zasad:

  1. Spójna grupa ma bardziej ożywioną komunikację wewnętrzną.

  2. Osoby są nastawione wobec siebie bardziej przyjaźnie i wykazują większą gotowość do współpracy.

  3. Spójne grupy w większym zakresie mogą kontrolować swych członków i wpływać na ich działanie.

  4. Bardziej skutecznie osiągają zamierzone cele.

  5. Członkowie grupy deklarują wyższy poziom satysfakcji związanej z udziałem w grupie.

Zespół
Zespół

Podsumowując, efektywny zespół charakteryzuje się tym, że posiada bezpieczne i uporządkowane otoczenie, sposoby wdrażania norm oraz jasno sformułowaną misję. Pracowników łączą zadania, pogląd na priorytety, sposoby ewaluacji i poczucie odpowiedzialności za własną pracę. Dyrektor kierujący pracą ma autorytet. Natomiast kierownicy udowadniają, że wszyscy pracownicy mogą doskonale opanować podstawowe umiejętności. Z biegiem czasu, systematycznie umacnia się patriotyzm firmowy, a postępy pracowników są ciągle sprawdzane, na tej podstawie doskonali się kształcenie poszczególnych osób. Przydziela się i natychmiast sprawdza zadania. Pracownicy przejawiają odpowiedzialność za samodzielną pracę, ale kierownik wyjaśnia napotkane trudności nim przystąpi do pracy nad nowym zadaniem. Między zarządem a pracownikami panują dobre stosunki. uczestniczą w spełnianej przez firmę jej misji. Dużo czasu przeznacza się na doskonalenie pracowników. Wyszukuje się i przenosi na własny teren programy, metody i rozwiązania, które sprawdziły się gdzie indziej. Zbiera się dowody empiryczne nowych przedsięwzięć. Na podstawie ich planuje się działania i podejmuje decyzje. W sposób rozumny łączy się autonomię jednostek z pracą zespołową.

16 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie