• Culture4grow

Jak bronić się przed mobbingiem?

Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

Obrona przed mobbingiem
Obrona przed mobbingiem

Jeśli pracownik czuje, że jest ofiarą mobbingu w miejscu pracy, jak najszybciej powinien temu przeciwdziałać bowiem powoduje on wiele negatywnych skutków dla ofiary, jak i jej najbliższego otoczenia, a także możne prowadzić do bardzo tragicznych konsekwencji. Negatywne skutki dotykają również samą organizację, w której do takiego zjawiska dochodzi.Skutki dla ofiary:

 • obniżenie samooceny i szacunku do siebie,

 • wstyd i poczucie winy,

 • niepokój, lęki, depresje,

 • nerwice pourazowe,

 • przejście na rentę z powodu częściowego lub trwałego inwalidztwa,

 • czasowa lub trwała niezdolność do pracy obniżająca zarobki ofiary,

 • izolacja społeczna,

 • uszczerbek lub utrata zdrowia spowodowana chorobami o podłożu psychosomatycznym: trwałe lub przejściowe zaburzenia psychiczne, zaburzenia wzroku o podłożu nerwowym, porażenia różnego rodzaju i o różnym nasileniu, choroby naczyniowo-sercowe (wylewy, zawały, zatory) oraz wiele innych o etiologii nerwowych,

 • rozpad rodziny,

 • utrata miejsca pracy,

 • obniżenie pozycji społecznej,

 • zdarza się, że mobbing kończy się samobójstwem.


Skutki dla organizacji:

 • absencja,

 • fluktuacja załogi,

 • niska produktywność,

 • pogorszenie atmosfery w miejscu pracy,

 • utrata dobrego wizerunku firmy,

 • utrata zaufania klientów,

 • koszty finansowe.


Sposoby reakcji na mobbing

 1. Brak reakcji lub przyzwolenie na działania mobbingowe. Taki rodzaj reakcji zdarza się, gdy rywalizacja jest wpisana w strukturę organizacyjną, gdy mobbing jako elementem struktury organizacyjnej.

 2. Postrzegania mobbingu jako osobowościowych problemów ofiary. Taki rodzaj reakcji jest najbardziej niszczący dla ofiary.

 3. Zachowanie konstruktywne, czyli otwarte uznanie mobbingu za zjawisko negatywne, podjęcie kroków w celu ukarania sprawcy i wsparcia ofiary oraz zapobiegania ponownemu pojawienia się mobbingu.


Jeśli pracownik czuje, że jest ofiarą mobbingu w miejscu pracy to pierwszym krokiem jest powiadomienie o zaistniałym fakcie przełożonego. W sytuacji, kiedy mobberem (osobą mobbującą) jest przełożony ofiary, o pomoc należy zwrócić się do kierownictwa wyższego szczebla lub do działu personalnego, jeśli wiemy, że otrzymamy oczekiwane wsparcie.


Prawa osoby mobbingowanej

Z prawnego punktu widzenia ofiara mobbingu może oczekiwać wymiernego odszkodowania za odniesione krzywdy. Pokrzywdzony może starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym - sąd w oparciu o opinię lekarza biegłego określa wysokość odszkodowania.

Drugim możliwym świadczeniem jest odszkodowanie za straty poniesione wskutek zwolnienia się z pracy przez mobbing. Jednak zanim osoba pokrzywdzona zacznie starać się o zadośćuczynienie doznanych krzywd, musi udowodnić przed sądem, że rzeczywiście mobbing miał miejsce.

 

Jadnak przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy!

 

Kodeks pracy w art. 943 § 1 wskazuje, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Oznacza to, że pracodawcy przepisami prawa zobowiązani są do podejmowania wszelkich działań, mających na celu zapobieganie zjawiskom mobbingu oraz do podjęcia niezbędnych działań w zaistniałej sytuacji. Do działań zapobiegających mobbingowi w miejscu pracy można zaliczyć antymobbingowe prawo wewnętrzne organizacji, sposoby zarządzania personelem oraz kreowanie odpowiedniej etyki i kultury organizacyjnej firmy.

W przeciwnym razie, stosownie do art. 943 § 3, pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zgodnie z § 4 przywołanego przepisu pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.


Pamiętajmy o swoich prawach i naszych obowiązkach, aby ie dopuszczać do patologicznych sytuacji w naszym otoczeniu.


14 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie